Hình ảnh màng trinh thật trông như thế nào? Vị trí màng trinh trong âm đạo