Phụ nữ bị khô âm đạo phải làm sao? – Bác sĩ trả lời