Phương pháp thu hẹp vùng kín hiệu quả – an toàn, nhanh chóng