Tiểu phẫu cắt bao quy đầu có đau không, bao lâu thì lành