Các cách làm cho của quý dài ra nhanh chóng, an toàn