Quan niệm sai lầm về đồng tính và quan hệ cùng giới